REGULAMIN ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH DLA DZIECI W KS Spektrum Sportu

 1. Umowę wraz z resztą dokumentów należy podpisać najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć .
 2. Płatność za opłatę członkowską wiąże się z podpisaniem umowy i wyrażeniem zgody na pobieranie comiesięcznej wcześniej ustalonej opłaty.
 3. Płatność jest stałą miesięczną kwotą wyliczoną na podstawie liczby dni treningowych w miesiącu za cały semestr.
 4. Każdy członek stowarzyszenia podczas zapisu dziecka godzi się na wykonanie przelewów w ustalonej kwocie spisanej umową, która jest obsługiwana przez system “przelewy 24”.
 5. Opłata za składkę członkowską opłacana jest na rachunek stowarzyszenia przez panel płatniczy na stronie www.spektrumsportu.pl
  Dane Stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Sportlandia”, ul. Gabriela Narutowicza 96, 05-120 Legionowo, NIP: 5361920322,
  w sprawach płatności prosimy o kontakt na nr. 504 300 477.
 6. Istnieje możliwość płatności  z góry za cały rok lub semestr. W tym przypadku płatność przelewem (prosimy wysłać potwierdzenie zapłaty na adres: biuro@spektrumsportu.pl)
 7. W przypadku nieobecności dziecko ma możliwość odrobienia max 1 zajęć w mc. Termin i grupę do odrobienia zajęć wyznacza trener prowadzący dziecko. W przypadku dłuższej nieobecności (więcej niż 3 tygodnie), jeżeli przedstawione zostanie zwolnienie lekarskie w recepcji klubu – kwota zostanie wyrównania w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 8. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są od września do czerwca, w dni wskazane w harmonogramie zajęć, który jest dostępny do wglądu w Recepcji klubu oraz w treści umowy.
 9. Zajęcia rozpoczynają się o pełnej godzinie i odbywają się w grupach min.3 osobowych. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej ilości minimalnej Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zajęć danej grupy, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami dzieci – przeniesienia ich do innej grupy.
 10. Umowa obowiązuje od momentu podpisania do końca czerwca następnego roku i wygasa wraz z końcem czerwca.
 11. Wszelkie reklamacje prosimy kierować drogą mailową na adres: biuro@spektrumsportu.pl. Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.
 12. Każdy klient który podpisał umowę z obowiązkiem comiesięcznej opłaty ma prawo do rozwiązania umowy do 10 dnia miesiąca z efektem na koniec miesiąca rozliczeniowego poprzez pisemne wypowiedzenie umowy na recepcji klubu.
 13. Organizator zachowuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z następujących powodów:
 1. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu
 2. Naruszenie zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych przez uczestnika
 3. Zaległości w płatnościach dłuższych niż 5 dni lub braku płatności.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenie zawodnika lub zdegradowania go do niższej poziomem grupy w przypadku złego zachowania, braku zaangażowania w treningi oraz nie wykonywania poleceń trenera. 

OGÓLNY REGULAMIN KLUBU

Definicje:

Klub – Spektrum Sportu znajdujący się przy ul. Narutowicza 96, 05-120 w Legionowie; 

Właściciel : FASTOS sp z o o
ul. ul. Orłów Piastowskich 60A
02-496 Warszawa
NIP:5222954889

Usługi – wszelkie czynności świadczone przez klub na podstawie odrębnej oferty;

Klientem Klubu-  jest osoba korzystająca z usług obiektu i będąc na obiekcie przestrzega regulaminu Klubu;

 1. Klub jest otwarty w godzinach 8:00 – 22:00 w dni powszednie i 8:00 – 20:00 w weekendy;
 2. Członkostwo powstaje po dokonaniu następujących czynności:
  a)      utworzenie profilu na stronie www.spektrumsportu.pl. Należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail,
  b)      zapoznanie się z regulaminem klubu i jego akceptację,
 1. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych;
 2. Klient klubu korzysta z usług Klubu oraz jego wyposażenia na własną odpowiedzialność
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Klient Klubu zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do klubu/spółki z tytuły uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów;
 5. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie;
 6. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przebywania pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosowanych instrukcji bądź informacji. W razie wątpliwości, co do właściwego używania sprzętu, Klient zobowiązany jest do skonsultowania się z pracownikiem Klubu;
 8. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren Klubu przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia oraz przedmiotów niebezpiecznych, które  mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie;
 9. Za uszkodzenia mienia klubu, które powstały w wyniku niewłaściwego wykorzystania przedmiotów, sprzętów lub urządzeń w którymkolwiek z pomieszczeń Klubu, Klient ponosi odpowiedzialność finansową
 10. Podczas ćwiczeń Klient Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręczników;
 11. Klient korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność;
 12. W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo uzależnić zgodę na wstęp na teren klubu lub przyjęcie w poczet Członków od dostarczenia Klubowi stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 13. Przed zamknięciem Klubu Klienci są zobowiązani usunąć wszystkie swoje rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie całego Klubu. Z pozostawionymi rzeczami Klub postąpi według własnego uznania.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyłącznie w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność zostanie przez Klienta zgłoszone kierownictwu Klubu, Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia lub reklamy w najbliższym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 15. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, prac konserwatorskich, zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, jak również z powodu siły wyższej. W przypadku planowanego zamknięcia Klubu Członkowie zostaną powiadomieni o tym z kilkudniowym wyprzedzeniem. Stosowna informacja na ten temat zostanie umieszczona na terenie Klubu w miejscu ogólnodostępnym. Jednocześnie wszystkie karnety zostaną automatycznie przedłużone o ilość dni w jakich Klub był nieczynny;
 16. Klub może cedować lub przekazywać prawa i obowiązki płynące z Umowy osobom trzecim bez konieczności powiadomienia o tym fakcie Klienta;
 17. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa pomieszczenia Klubu mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu;
 18. W razie organizacji imprez, turniejów, eventów, Spektrum Sportu zastrzega sobie prawo do odwoływania rezerwacji oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu;
 19. Za uczniów korzystających z obiektów sportowych podczas zajęć szkolnych odpowiada prowadzący zajęcia;
 20. Zaległe faktury VAT wystawia się w miesiącu wykupienia usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego
 21. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy pozostawić na recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50 zł na recepcji klubu;
 22. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry;
 23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu ;
 24. Rzeczy pozostawione przez Klientów składowane są w klubie przez okres 1 tygodnia;
 25. Korzystanie z usług Klubu upoważnia do darmowego skorzystania z sauny od godziny 17:00.
 1. a) sauna włączana jest na życzenie Klientów
  b) sauna wyłączana jest na godzinę przed zamknięciem klubu;

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS I CROSS FUNCTIONAL

&1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Klubu Spektrum Sportu z siedzibą w Legionowie przy ul. Narutowicza 96, zwanego dalej Klubem. Regulamin jest integralną częścią umowy członkowskiej zwanej    dalej Umową zawartej z klientem zwanym dalej Członkiem Klubu .
 2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności do udziału w  zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz:

– zawarły umowę z Klubem i w związku z tym posiadają ważny karnet na świadczenie usług,

– wykupiły jednorazowy karnet wstępu tzw. wejście jednorazowe

 1. W karnetach miesięcznych (fitness, cross-gym) okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc i liczony jest od daty pierwszej rezerwacji lub jej przedłużenia na kolejny okres;
 2. Wszystkie zajęcia grupowe trwają od 45 do 75 min;
 3. Maksymalna ilość rezerwacji na zajęcia fitness „z rzędu” to 2 godziny;
 4. W panelu znajduje się aktualny terminarz. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z maksymalnie z dziesięciodniowym  wyprzedzeniem;
 5. Poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka w terminarzu, Użytkownik dokonuje rezerwacji na wybrane zajęcia. Pod terminarzem znajduje się lista obecnych zapisów na zajęcia wraz z informacją, na którą listę Użytkownik został zapisany – główną czy rezerwową;
 6. Użytkownik równolegle otrzymuje potwierdzenie rezerwacji mailowo i telefonicznie smsem na adres e-mail oraz numer telefonu wskazany podczas rejestracji;

&2 Członkostwo Klubu

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Klubu.
 2. Umowa może zostać zawarta na czas określony: 12 miesięcy.
 3. W przypadku Umowy na czas określony umowa obowiązuje przez okres na jaki została zawarta z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w &2 pkt 9 Regulaminu.
 4. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu zostaje dodany do systemu rezerwacji, personel Klubu może zażądać okazania dowodu tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu.
 5. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
 6. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu przez Członka Klubu. W przypadku tym Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu   od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia przez Klub o odstąpieniu od niej.
 7. Dla umów na czas określony 1 roku, w przypadku niezdolności do ćwiczeń fizycznych spowodowanych złym stanem zdrowia istnieje możliwość zawieszenia karnetu i przedłużenia umowy o świadczenie usług o okres nieaktywności na podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego do recepcji Klubu w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
 8. Dla umów na czas określony 1 roku Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia Umowy na
  na min. 7 – 14 dni, 2 razy w roku, bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi prośby o zawieszenie Umowy za wskazany okres. Za okres wydłużenia nie pobiera się dodatkowej opłaty. Zawieszenie Umowy jest możliwe 2 razy podczas trwania Umowy tym samym czas trwania Umowy ulega automatycznemu   przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy. W celu zawieszenia karnetu członek klubu powinien złożyć pisemną oświadczenie o woli zawieszenia karnetu, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą, w której karnet ma być zawieszony.  Karnety miesięczne (Fit Open, Fit 4h, Fit 8h) nie mają możliwości zawieszania.
 9. W przypadku zawieszenia karnetu na okres dłuższy niż 60 dni, członek opłaci 50 % wartości miesięcznej opłaty.
 10. Członek Klubu może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy. Opłata za dokonanie cesji praw wynikających z Umowy wynosi 50 zł.
 11. W przypadkach indywidualnych Manager Klubu upoważniony jest przez Klub do rozwiązania umowy z Członkiem Klubu, są to sytuacje wyjątkowe pozostające poza kontrolą Członka Klubu
 12. W okresie trwania zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z usług Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu

        &Opłaty

 1. Przy podpisaniu Umowy na czas określony, opłacenie Umowy następuje gotówką lub kartą płatniczą w dniu podpisania Umowy lub przelewem na rachunek bankowy Klubu w terminie maksymalnym do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Uprawnienia Członka Klubu wchodzą w życie od momentu zaksięgowania płatności na koncie Klubu.
 2. W przypadku gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony z płatnościami samodzielnymi Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłat za karnet w formie gotówki, karty płatniczej w recepcji Klubu lub przelewem przez stronę internetową, z góry, to jest na początku każdego okresu rozliczeniowego. Pierwsza płatność następuje w dniu podpisania umowy a kolejne w odstępach miesięcznych przez cały okres obowiązywania Umowy.
 3. W przypadku opóźnienia w opłacie za karnet Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z kanałów, telefonicznie, smsem, mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach wstępu do  Klubu.
 4. W czasie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach nie jest on uprawniony do wstępu do Klubu a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu.
 5. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za karnet przekraczających 7 dni pomimo wcześniejszego uregulowania wszystkich zaległości, Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego
 6. Członek Klubu z którym rozwiązano Umowę w trybie wskazanym w &3 pkt 5 w przypadku chęci zawarcia Umowy zobowiązany jest w pierwszej kolejności   do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy.
 7. W przypadku umów zawartych na czas określony wysokość opłat za karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik

&4 Zasady korzystania z usług Klubu:

 1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu, przy czym w zajęciach grupowych – zgodnie z terminarzem zajęć grupowych ustalonym w Klubie. Klub otwarty jest w godzinach i dniach określonych na stronie internetowej Klubu www.spektrumsportu.pl oraz w recepcji Klubu
 2. Każdy Klient korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania a w szczególności do:

– stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów

– dbania i poszanowania mienia znajdującego się w Klubie

– noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu

– używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników

– podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu

 1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.
 3. Osoby naruszające zasady porządku będą proszone o opuszczenie Klubu.
 4. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji.

&5 Warunki zdrowotne wymagane dla udziału w zajęciach w Klubie

 1. W przypadku wystąpienia skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, instruktor ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.

& 6 Mienie Klienta

 1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa znajdująca się w szatni zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk w recepcji.
 2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce w szatni, która udostępniana i wykorzystywana jest wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klubowicza na teren Klubu.
 4. Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji, wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł.

&7  Postanowienia końcowe

 1. Instruktorzy oraz recepcja Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać mailowo na adres recepcji
 2. Zmiany regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku członków Klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.

Regulamin zapisów na zajęcia Fitness/Cross Gym

Zapisy na poranne zajęcia fitness/cross trening

 1. W przypadku rezerwacji na zajęcia poranne należy jej dokonać najpóźniej do godz. 21.00 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia.
 2. W przypadku nie zebrania się min. 5 osób (6 osób cross training) zajęcia poranne zostaną odwołane a klienci, którzy byli zapisani na listę, poinformowani zostaną sms-em lub drogą mailową najpóźniej do godz. 21.30 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia.

Anulowanie rezerwacji zajęć porannych:

 1. a) Rezerwacje należy odwołać najpóźniej do godziny 21.00 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia.
 2. b) Zajęcia nie odwołane terminowo lub nie stawienie się na zarezerwowanych zajęciach traktowane są jako wykorzystanie jednej wejściówki.
 • Osoby posiadające karnety ilościowe tracą automatycznie jedno wejście z karnetu.
 • Osoby posiadające karnety OPEN tracą automatycznie jeden dzień ważności karnetu.
 • Osoby, które posiadają karty BENEFIT SYSTEMS zostaną poproszone o zapłatę za nie odwołane zajęcia (kwota 15 zł).

Rezerwacja na popołudniowe zajęcia fitness i cross training

 1. Zapisów na zajęcia popołudniowe prosimy dokonywać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 2. W przypadku nie zebrania się min. 5 osób (6 osób cross gym) zajęcia zostaną odwołane a klienci, którzy byli zapisani na listę zostaną poinformowani telefonicznie, sms-em lub drogą mailową najpóźniej na 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.

Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na wybranych zajęciach.

Anulowanie rezerwacji zajęć popołudniowych:

 1. a) Rezerwacje należy odwołać najpóźniej na 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 2. b) Zajęcia nie odwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach – traktowane są jako wykorzystanie jednej wejściówki.
 • Osoby posiadające karnety ilościowe tracą automatycznie jedno wejście z karnetu.
 • Osoby posiadające karnety OPEN tracą automatycznie jeden dzień ważności karnetu.
 • Osoby, które posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, zostaną poproszone o zapłatę za nie odwołane zajęcia (kwota 15 zł).
 1. W przypadku Abonamentów „OPEN”, oraz Umów Partnerskich (karty Fit Profit, Ok System i Benefit), trzykrotna nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji lub odwołania w czasie krótszym niż 2h przed zajęciami, skutkuje zablokowaniem konta Członka Klubu na 7 dni i brakiem możliwości dokonania w tym czasie rezerwacji na zajęcia grupowe. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce  na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.

Regulamin rezerwacji sportów rakietowych

 1. W Klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, lotek, piłek;
 2. W przypadku złamania wypożyczonej rakiety, klient ponosi opłatę w wysokości 100 zł;
 3. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i obuwie sportowe (niebrudząca podeszwa buta – non marking);
 4. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki;
 5. Na kortach squasha wskazana jest gra w okularach ochronnych;
 6. Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty;
 7. Rezerwacja, odrezerwowanie czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową www.spektrumsportu.pl lub  osobiste powiadomienie recepcji klubu. Rezerwacja jest ważna jedynie po jej opłaceniu w trakcie jej dokonywania w systemie internetowym naszego klubu;
 8. Za skuteczne odrezerwowanie gry uważa się takie, które odbywa się 24h przed zarezerwowanym terminem;
 9. W terminie krótszym niż 24h przed zarezerwowanym terminem anulowanie odbywa się w trybie warunkowym. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w systemie rezerwacji on-line  dla wszystkich Klientów jako dostępny;
 10. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej;
 11. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby – wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji klubu jako pracownicy danej firmy;
 12. Opłacony karnet nie podlega zwrotowi gotówki;
 13. System płatności jest obsługiwany przez stronę Kluby.org.;
 14. Dopiero po opłaceniu pełnych kosztów rezerwacja jest  dokonana, a na podany adres e-mail i numer telefonu zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.
 15. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami poszczególnych dyscyplin
 16. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje sie obowiązujące przepisy prawa;
 17. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń na stronie oraz dostosowywania się do nich;
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2014 r.

Zasady korzystania z kortów tenisowych:

 1.  Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwa od 01.05 do 30.09 oraz zimowy trwający od 01.10 do 30.04
 2. W każdym sezonie obowiązuje odpowiedni cennik.
 3. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
 4. Zajęcia rozpoczynają się i kończą wyłącznie według zegara umieszczonego na boisku i w tej kwestii wymagana jest bezwzględna punktualność.
 5. Na korcie w zajęciach sportowych jednocześnie może brać udział do 4 osób. Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone przez trenerów.
 6. . Korzystający zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na kort lub boisko.
 7. Rezerwacji kortów można dokonać za pośrednictwem strony internetowej. Rezerwacja na recepcji klubu lub telefoniczna jest możliwa przy wykupieniu karnetu wartościowego. 
 8. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 9. Dwukrotne nie stawienie się na zarezerwowaną godzinę bez uprzedniego uprzedzenia odbiera klientowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego jej opłacenia.
 10. Klienci mają możliwość rezerwacji stałych dni i godzin na cały sezon. Do takiej rezerwacji upoważniają odpowiednie karnety wartościowe: srebrny, złoty oraz diamentowy. 
 11. Rezerwacje na stałą godzinę wstawiane są do systemu na dany dzień i godzinę na cały sezon tj. od momentu pierwszego wejścia do końca czerwca.
 12. Klienci mogą dokonywać rezerwacji stałych dni i godzin na cały sezon.
  Rezerwacja sezonowa jest możliwa tylko przy wykupieniu minimum karnetu srebrnego o wartości 650 zł.
 13. Aby przedłużyć stałą rezerwację przy zmianie sezonu należy: najpóźniej na 1 dzień przed końcem upływu sezonu, przedłużyć rezerwację na kolejny sezon.
 14. Odwołanie rezerwacji jednorazowej jak i stałej bez konsekwencji finansowych możliwe jest najpóźniej 24h przed zaplanowaną rezerwacją. W takim przypadku klient niezostanie obciążony kosztami.
 15. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi po terminie określonym w pkt. 14 lub klient nie zgłosi się w zarezerwowanym czasie, rezerwację traktuję się jako zrealizowaną i zostanie naliczona płatność lub nastąpi rozliczenie z karnetu
 16. Odwołać rezerwację można  on-line, telefonicznie lub osobiście.
 17.  Przy stałej rezerwacji sezonowej można maksymalnie odwołać:
  – do 3 godzin w sezonie zimowym przy stałej rezerwacji jednej godziny w tygodniu,
  – do 6 godzin na sezon zimowy przy stałej rezerwacji dwóch i więcej godzin w tygodniu,
  – do 3 godzin w sezonie letnim przy stałej rezerwacji jednej godziny w tygodniu
  – do 6 godzin w sezonie letnim przy stałej rezerwacji dwóch i więcej godzin w tygodniu.
  Odwołanie zajęć ponad wskazane limity przy utrzymaniu rezerwacji sezonowej spowoduje naliczanie opłaty za kort i ściągnięcie płatności z karnetu. Ograniczone prawo do odwoływania godzin ze stałej rezerwacji nie dotyczy dni wolnych od pracy związanych ze Świętami państwowym
 18. Ważność wykupionego karnetów to: srebrny 12 tygodni, złoty 25 tygodnie, diamentowy –45tyg.
 19. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach stałej rezerwacji sezonowej z powodu warunków atmosferycznych, awarii technicznych, braku zasilania w energię elektryczną, braku dostaw gazu itp. Klientom przysługują zastępcze terminy przez Spektrum Sportu w przypadku woli Klienta i faktycznej możliwości.
 20. W przypadku organizowania na terenie Klubu imprez klubowych, turniejów, imprez zamkniętych, osoby posiadające rezerwację sezonową zostaną o tym poinformowane, z co najmniej 3–dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje im zwrot pieniędzy za utracone godziny gry zgodnie z cennikiem lub udostępnienie innych zastępczych terminów przez Spektrum Sportu w przypadku woli Klienta i faktycznej możliwości.
 21. W ramach wynajętej godziny na korcie do tenisa mogą grać maksymalnie 4 osoby.
 22. W przypadku użytkowania kortu przez więcej niż 4 osoby naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 25% ceny wynajmu za każdą dodatkową osobę.
 23. Płatności można regulować, gotówką, kartą płatniczą w recepcji klubu lub przelewem na konto:

47 1750 0012 0000 0000 4002 9508, FASTOS SP ZOO , ul. Orłów Piastowskich 60A, 02-496 Warszawa, NIP: 5222954889;

Zajęcia tenisa z trenerem

 1. Klienci Spektrum Sportu mogą korzystać z lekcji prowadzonych przez trenerów klubowych w zakresie zajęć indywidualnych lub w grupach. 
 2. Klienci zainteresowani lekcjami z trenerem zobowiązani są zgłosić takie zapotrzebowanie w recepcji Spektrum Sportu. Każde zgłoszenie obsługiwane jest przez managera klubu Spektrum Sportu, który po wspólnych ustaleniach dobierze osobę trenera i ustali możliwe godziny gry.
 3. Płatność za korty odbywa się zgodnie z Cennikiem przed rozpoczęciem zajęć. 
 4. Płatność za usługę instruktorską, stawka i forma rozliczenia ustalana jest osobiście z trenerem prowadzącym. 
 5. Odwołanie zajęć z trenerem później niż 24h powoduje obowiązek zapłaty wynagrodzenia trenerowi za nieodbytą lekcję oraz za kort. 
 6. W przypadku (z pkt4), kiedy klient znajdzie osobę na zastępstwo na daną godzinę, lub klubowi Spektrum Sportu uda się zarezerwować kort lub lekcję z tym samym trenerem z nieregulaminowo odwołanej godziny wtedy nie powstaje obowiązek zapłaty za tę godzinę. 
 7. W sprawie stałej godziny, taką chęć należy zgłosić bezpośrednio do managera. Po wspólnych ustaleniach manager dokonuje stałej rezerwacji do końca czerwca.
 8. Klient odpowiedzialny jest za dokonywanie pojedynczych rezerwacji, zmiany w rezerwacji, anulowanie lub odwoływanie rezerwacji zgłaszając regulaminowo informacje w recepcji klubu. 
 9. Trener nie ponosi i nie może brać odpowiedzialności za rezerwacje kortu.

Postanowienie końcowe

 1. Grający korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 2. Spektrum Sportu nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego przygotowania fizycznego graczy, niewłaściwego korzystania z kortów czy boisk oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Klub Spektrum Sportu ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.
 4. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski należy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 5. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową lub bezpośrednio przez obsługę recepcji.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 1. Umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wytrzeć do sucha.
 2. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Można to robić w 2 lub 3 następują cyklach.
 1. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 2. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 minut pobytu w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 minut ochłodzenia ciała.
 3. Ochładzanie organizmu pod prysznicem zaczynamy od polewania zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzamy kark oraz głowę.
 4. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 5. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 6. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.
 7. W czasie korzystania z sauny należy posiadać własny ręcznik.

ZABRANIA SIĘ POLEWANIA KAMIENI I PIECA WODĄ!

Z SAUNY SUCHEJ ZABRANIA SIĘ KORZYSTAĆ OSOBOM:

 1. Z nadciśnieniem tętniczym.
 2. Z chorobami serca.
 3. Z chorobą wieńcową.
 4. Z wyraźnymi przeciwwskazaniami lekarskimi.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z sauny pod opieką dorosłych.

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w związku z Państwa aktywnością w Spektrum Sportu związaną z rejestracją konta, rezerwacją kortów i miejsc na zajęciach sportowych, ligach, turniejach,  subskrypcją newslettera lub dokonanym zakupem Klub przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Spektrum Sportu prowadzący działalność gospodarczą w Legionowie Ul. Narutowicza 96, 05-120 Legionowo, e mail: biuro@spektrumsportu.pl tel. 504 300 477

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym, że:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. niezbędnością do zawarcia umowy i świadczenia usług w naszym klubie, dokonaniem rezerwacji kortu, zapisu na zajęcia sportowe, ligi, turnieje  poprzez systemy rezerwacji: resrervise.com, eFitness, tournamenttools.
 3. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 5. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:

 1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 2. posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),
 3. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),
 4. obowiązywania łączącej nas umowy. Okres planowanego terminu ich usunięcia to roku czasu po wygaśnięciu umowy.  Po tym okresie usuniemy wszelkie zapisy takich danych ze swoich systemów, chyba że wydacie Państwo odmienne polecenie w tym zakresie. Zastrzegamy, że okres ten  może ulec wydłużeniu, jeśli taka potrzeba będzie uzasadniona prawnym interesem
 5. do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 6. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

.

.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Nie jesteśmy upoważnieni do wykorzystywania, we własnym interesie lub w interesie innego podmiotu, powierzonych danych w jakimkolwiek celu nieprzewidzianym naszą umową i regulaminem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji umowy.

Kiedy używasz naszych usług, zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu.

Pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteś z nami !

Spektrum Sportuod