Polityka prywatności – strona www, formularz kontaktowy

Fastos Sp. z o.o.

Działając w wykonaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fastos Sp z.o.o. ul. Orłów Piastowskich  60A 02-496 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464666, posiada numer NIP: 5222954889, numer REGON: 142464086, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, w całości opłacony;
  • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: email biuro@spektrumsportu.pl lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres siedziby.
  • Pani/Pana dane osobowe w zależności od okoliczności przetwarzane będą:
Kategoria osób i cel przetwarzaniaPodstawa prawnaCzas przetwarzania danych

Klienci,Kontrahenci, potencjalni kontrahenci, przedstawiciele kontrahentów

Prowadzenie wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej ewentualnej współpracy, realizacji zawartej umowy, jak i w zakresie produktów Fastos Sp. z o.o. przez osoby nie będące bezpośrednio stronami umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wymiany korespondencji z przedstawicielami swoich kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W zależności od okoliczności:

– do czasu trwania negocjacji, ofertowania;

– do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy (tj., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata);

– do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora.

Kontrahenci (w tym dostawcy zewnętrzni)

W celu realizacji zawartych umów.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO– do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy (tj., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata).

Klienci ,Kontrahenci, Dłużnicy,

Windykacja i dochodzenie roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W zależności od okoliczności:

– do czasu zakończenia postępowania w zakresie dochodzenia roszczenia w tym postępowania egzekucyjnego;

– do czasu przedawnienia dochodzonych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoby, które zapisały się na newsletter, Osoby korzystające z innych form marketingu, Kontrahenci,

Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO

art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne

W zależności od okoliczności:

– do czasu trwania działań marketingowych (np. konkursu, wysyłki newsletteru itp.);

– do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora;

– do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą prowadzenia działań marketingowych jest wyrażona zgoda.

Klienci,Kontrahenci, Przedstawiciele Kontrahentów,  inne osoby niż wskazane powyżej składające skargę lub reklamację

Rozpatrywanie wniosków, skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

W zależności od okoliczności:

– w zakresie reklamacji związanych z umową ubezpieczenia do czasu przedawnienia roszczeń z danej umowy ubezpieczenia;

– w zakresie reklamacji nie związanych z realizacją umowy ubezpieczenia – przez 1 rok po rozliczeniu reklamacji.

Klienci, Kontrahenci,

W celach rachunkowych, w tym rozliczeniowych.

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO

ustawa o rachunkowości

Dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat.

Osoby korzystające ze strony internetowej administratora (www.spektrumsportu.pl)

Pliki cookies

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f RODODane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:

– pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

– bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń, rozliczenia umów ubezpieczenia itd.;

– inny zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji;

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, itd.);

– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT), czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

– podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

  • w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych;

– prawo ich sprostowania,

– prawo usunięcia danych,

– prawo ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w niektórych sytuacjach może stanowić warunek zawarcia umowy;
  • W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
  • Fastos Sp. z o.o. jako administrator Pani/Pana danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w celu likwidacji szkody lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie art. 45 lub art. 46 RODO, bądź gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wskazanych w art. 49 ust. 1 RODO. W przypadkach przedmiotowego przekazania stosowane będą odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy RODO. Informację na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopii przekazanych danych można uzyskać pod adresem e-mail inspektora ochrony danych