OŚWIADCZENIE o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych