Szkoła EduSpektrum razem z Kinem Helios w Legionowie, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać voucher na turnus półkolonii w Spektrum Sportu! ?
 
Co trzeba zrobić?
 
? Kupić bilet na seans i odebrać kupon
? Zrobić zdjęcie ze Spektrusiem, który będzie czekał nas Was w kinie,
? Zdjęcie przesłać nam na adres mailowy sekretariat@eduspektrum.pl,
? Wypełnić kupon i wrzucić do market boxa!
 
Spektruś będzie na Was czekał do 19.06 w Kinie Helios w Legionowie?
 

Regulamin Konkursu :

„ wygraj voucher na sportowe półkolonie w spektrum sportu”

 1. Organizator i zakres czasowy Konkursu 
 2. Organizatorem konkursu „wygraj voucher na sportowe półkolonie w Spektrum Sportu”, zwanego dalej Konkursem, jest spółka Fastos Sp. z o.o. zwana dalej Organizatorem.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w kinie Helios w Galerii Gondola przy ul. Piłsudskiego 30 C, w dniach 4.06- 19.06.2022
 4. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 919 – 921. 
 7. W Konkursie do wygrania są następujące nagrody:
 8. a) I nagroda voucher na półkolonie w Spektrum sportu wartości 750zł ;do wykorzystania w okresie wakacyjnym  27.06-31.08.2022

 III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież  w wieku 6– 14 lat,  jednakże osoby te mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych, o czym będzie świadczyc podpis opiekuna/rodzica na kuponie biorącym udział w losowaniu

3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ich zstępni, wstępni, małżonkowie i rodzeństwo, a także osoby, które nie spełniają wymagań określonych w pkt 2 powyżej. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana

 1. Zadanie konkursowe i wybór zwycięzców – Laureatów
 1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności:
 1. a) zakupienie biletu na seans w Kinie Helios  Legionowo;
  b) wypełnienie kuponu i wrzucenie do boxa konkursowego( konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie
  c) zrobienie sobie zdjęcia z ludkiem „ Spektrusiem” i wysłanie go na adres: biuro@spektrumsportu.pl zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem Juniora
 1. udział w konkursie biorą tylko osoby,które wypełniły kupon i wysłały zdjęcie
 1. Zwycięzca zostanie wylosowany podczas oficjalnego losowania na profilu facebookowym szkoły w dniu 25.06.2022
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu szkoły, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie.

   6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora    niemożności powiadomienia Laureata o wygranej. 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 2. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru nagrody
 3. Dane osobowe 
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Fastos Sp.z o.o.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
 6. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród. 
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji, może również żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych.
 8. Reklamacje i odpowiedzialność 
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu pocztą e-mail, na adres: sekretariat@eduspektrum.pl
 10. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu składającego reklamację oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 
 11. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 VII. Postanowienie końcowe 

 1. Regulamin jest udostępniony w kasie kina Helios Legionowo i w EduSpektrum
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach celowości przeprowadzenia Konkursu